spotvogels
Huishoudelijk Reglement

Hieronder vind je de belangrijkste teksten uit het Huishoudelijk Reglement. Je wordt geacht het reglement te kennen. Behalve de rechten van een lid, staan er ook plichten in.

Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de Statuten. Vaak wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement. Een huishoudelijk reglement is te wijzigen zonder een notaris in te schakelen.artikel 3 lid 4 en 6
4. Beëindiging van het lidmaatschap op eigen verzoek kan alleen door een schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie. De opzegging moet vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie binnen zijn. Bij opzegging op of na 1 juli is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.
6. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient aan alle financiële verplichtingen te zijn voldaan. De contributieplicht blijft bestaan tot en met de datum waarop het lidmaatschap eindigt, ongeacht of het lid nog deelneemt aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.


artikel 6 lid 1 en 2
1. Het is mogelijk een proeflidmaatschap te nemen om te kijken of de vereniging en de sport bevalt. Een proeflidmaatschap duurt zes weken. Bij een proeflidmaatschap krijgt het proeflid een spelerskaart met daarop de ingangs- en einddatum van het proeflidmaatschap. De prijs van een proeflidmaatschap wordt door het bestuur vastgesteld. Voor een proeflidmaatschap is geen inschrijfgeld verschuldigd.
2. Indien iemand na een proeflidmaatschap besluit om lid te worden zullen de kosten van het proeflidmaatschap in mindering worden gebracht op de verschuldigde contributie. Er is dan alsnog inschrijfgeld verschuldigd. De datum van inschrijving van het proeflidmaatschap is de aanvangsdatum van het lidmaatschap.


artikel 8
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De algemene ledenvergadering oordeelt over het gevoerde beleid van het bestuur, benoemt bestuursleden, stemt over begrotingen, contributies etc. Jaarlijks organiseert het bestuur minimaal één Algemene Ledenvergadering. Het bestuur kan besluiten meerdere keren per jaar een ledenvergadering te organiseren. Senior leden, bijzondere leden en ereleden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering.


artikel 13
Om de vereniging draaiende te houden is de inzet van alle leden noodzakelijk. Van ieder lid wordt verwacht dat deze minimaal één keer per seizoen een bijdrage levert. Alleen dan kunnen evenementen worden georganiseerd. De evenementen commissie stelt aan het begin van het seizoen samen met het bestuur een aantal evenementen en acties voor. De leden kunnen op de intekenlijst aangeven bij welke evenementen zij zullen assisteren.


artikel 14
De vereniging, het bestuur, bestuursleden en commissieleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:
 Schade aan eigendommen van leden of bezoekers;
 Ongevallen of letsel van welke aard dan ook of op welke wijze dan ook ontstaan;
 Diefstal, beschadiging of verlies op enigerlei wijze.
  Promotievideo Spotvogels


  FACEBOOK / FOTOALBUM

  SPONSORKLIKS opbrengsten